can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh thi công đến ngày 28-11-2016
 • Đã cất nóc Block A
 • Đã cất nóc Block A
 • Thi công dàn mái hố PIT thang máy - Block A
 • Thi công dàn mái hố PIT thang máy - Block A
 • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 9 - Block A
 • Đã cất nóc Block B
 • Đã cất nóc Block B
 • Thi công dàn mái hố PIT thang máy - Block B
 • Thi công dàn mái hố PIT thang máy - Block B
 • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block B
 • Thi công cốp pha tầng thượng - Block C
 • Thi công cốp pha tầng thượng - Block C
 • Thi công cốp pha tầng thượng - Block C
 • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block C
 • Thi công cốp pha tầng thượng - Block D
 • Thi công cốp pha tầng thượng - Block D
 • Thi công cốp pha tầng thượng - Block D
 • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block D

Hình ảnh thi công đến ngày 28-11-2016
Đã cất nóc Block A
Đã cất nóc Block A
Thi công dàn mái hố PIT thang máy - Block A
Thi công dàn mái hố PIT thang máy - Block A
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 9 - Block A
Đã cất nóc Block B
Đã cất nóc Block B
Thi công dàn mái hố PIT thang máy - Block B
Thi công dàn mái hố PIT thang máy - Block B
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block B
Thi công cốp pha tầng thượng - Block C
Thi công cốp pha tầng thượng - Block C
Thi công cốp pha tầng thượng - Block C
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block C
Thi công cốp pha tầng thượng - Block D
Thi công cốp pha tầng thượng - Block D
Thi công cốp pha tầng thượng - Block D
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 7 - Block D
Hotline: 1900 6958