can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh thi công đến ngày 28-09-2016
  • Thi công cột sàn tầng 16 - Block A
  • Thi công cột sàn tầng 16 - Block A
  • Thi công cột sàn tầng 16 - Block B
  • Thi công cột sàn tầng 16 - Block B
  • Thi công cột sàn tầng 14 - Block C
  • Thi công cột sàn tầng 14 - Block C
  • Thi công cốp pha sàn tầng 14 - Block D
  • Thi công cốp pha sàn tầng 14 - Block D

Hình ảnh thi công đến ngày 28-09-2016
Thi công cột sàn tầng 16 - Block A
Thi công cột sàn tầng 16 - Block A
Thi công cột sàn tầng 16 - Block B
Thi công cột sàn tầng 16 - Block B
Thi công cột sàn tầng 14 - Block C
Thi công cột sàn tầng 14 - Block C
Thi công cốp pha sàn tầng 14 - Block D
Thi công cốp pha sàn tầng 14 - Block D
Hotline: 1900 6958