can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh thi công đến ngày 28-10-2016
  • Thi công cốp pha sàn tầng 18 - Block A
  • Thi công cốp pha sàn tầng 18 - Block A
  • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 - Block A
  • Thi công cốt thép sàn tầng 18 - Block B
  • Thi công cốt thép sàn tầng 18 - Block B
  • Thi công cốt thép sàn tầng 16 - Block C
  • Thi công cốt thép sàn tầng 16 - Block C
  • Thi công cốp pha sàn tầng 16 - Block D
  • Thi công cốp pha sàn tầng 16 - Block D
  • Thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 - Block D

Hình ảnh thi công đến ngày 28-10-2016
Thi công cốp pha sàn tầng 18 - Block A
Thi công cốp pha sàn tầng 18 - Block A
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 - Block A
Thi công cốt thép sàn tầng 18 - Block B
Thi công cốt thép sàn tầng 18 - Block B
Thi công cốt thép sàn tầng 16 - Block C
Thi công cốt thép sàn tầng 16 - Block C
Thi công cốp pha sàn tầng 16 - Block D
Thi công cốp pha sàn tầng 16 - Block D
Thi công tường bao căn hộ đến tầng 5 - Block D
Hotline: 1900 6958