can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh thi công đến ngày 28-07-2016
  • Thi công cột sàn tầng 12 - Block A
  • Thi công cột sàn tầng 12 - Block A
  • Thi công cột sàn tầng 10 - Block B
  • Thi công cột sàn tầng 10 - Block B
  • Thi công trụ cột sàn tầng 8 - Block C
  • Thi công trụ cột sàn tầng 8 - Block C
  • Thi công cốp pha sàn tầng 8 - Block D
  • Thi công cốp pha sàn tầng 8 - Block D

Hình ảnh thi công đến ngày 28-07-2016
Thi công cột sàn tầng 12 - Block A
Thi công cột sàn tầng 12 - Block A
Thi công cột sàn tầng 10 - Block B
Thi công cột sàn tầng 10 - Block B
Thi công trụ cột sàn tầng 8 - Block C
Thi công trụ cột sàn tầng 8 - Block C
Thi công cốp pha sàn tầng 8 - Block D
Thi công cốp pha sàn tầng 8 - Block D
Hotline: 1900 6958