can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh thi công đến ngày 28-06-2016
  • Đang thi công sàn tầng 9 - Block A
  • Đang thi công sàn tầng 9 - Block A
  • Đổ bê tông cột sàn tầng 7 - Block B
  • Đổ bê tông cột sàn tầng 7 - Block B
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 - Block C
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 - Block C
  • Đang thi công sàn tầng 5 - Block D
  • Đang thi công sàn tầng 5 - Block D

Hình ảnh thi công đến ngày 28-06-2016
Đang thi công sàn tầng 9 - Block A
Đang thi công sàn tầng 9 - Block A
Đổ bê tông cột sàn tầng 7 - Block B
Đổ bê tông cột sàn tầng 7 - Block B
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 - Block C
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 - Block C
Đang thi công sàn tầng 5 - Block D
Đang thi công sàn tầng 5 - Block D
Hotline: 1900 6958