can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu

can ho, hung thinh, chung cu
HOTLINE 1900 6958
Hình ảnh thi công đến ngày 28-05-2016
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 8 - Block A
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 5 - block B
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 3 - block C
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 3 - block C
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 3 - block D
  • Đang thi công cốp pha sàn tầng 3 - block D

Hình ảnh thi công đến ngày 28-05-2016
Đang thi công cốp pha sàn tầng 8 - Block A
Đang thi công cốp pha sàn tầng 5 - block B
Đang thi công cốp pha sàn tầng 3 - block C
Đang thi công cốp pha sàn tầng 3 - block C
Đang thi công cốp pha sàn tầng 3 - block D
Đang thi công cốp pha sàn tầng 3 - block D
Hotline: 1900 6958